Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
ખાતા વિશે
સત્તાધિકારીઓ
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર
નામહોદોફોનનં.
શ્રી આર. આર. વરસાણી, આઇ.એ.એસ અધ્યક્ષ ૨૩૨૨૦૬૯૧ ૨૩૨૫૩૮૧૭
શ્રી એચ.કે. પટેલ, જી.એ.એસ ના. અધ્યક્ષ ૨૩૨૫૩૮૩૧
શ્રી એમ. આઇ. જોષી સચિવ ૨૩૨૫૩૮૨૯
શ્રી એમ. આઇ. જોષી પરીક્ષા સચિવ ૨૩૨૫૩૮૨૪
શ્રી જે. જેડ. કોકણી સી.એ.એસ ૨૩૨૫૩૮૩૦
શ્રી બી.પી.શાહ પી.એસ ૨૩૨૫૩૮૧૭
શ્રી બી.એસ. કૈલા મદદનીશ સચિવ (ક - ૧)૨૩૨૫૨૧૦૩
શ્રી એસ. એલ. ડોડીયા મદદનીશ સચિવ (ક )૨૩૨૫૨૧૦૨
શ્રી. વી. એમ. ચૌધરી મદદનીશ સચિવ (શા.નિ)૨૩૨૫૨૧૦૯
શ્રી. પી.એન. મોદી મદદનીશ સચિવ (નિરીક્ષળ)૨૩૨૫૩૮૩૩
શ્રી. પી.એન. મોદી મદદનીશ સચિવ (મહેકમ)૨૩૨૫૩૮૨૫
શ્રી એ.એચ. શેખ હિસાબી અધિકારી ૨૩૨૫૩૮૧૮
શ્રી એચ.આર. ચાવડા મદદનીશ સચિવ (સંશોધન)૨૩૨૫૩૮૨૬
શ્રી. જી.એમ. રૂપારેલીયા મદદનીશ સચિવ (પરીક્ષા)૨૩૨૫૩૮૨૬
શ્રી. એમ. પી. પરમાર મદદનીશ સચિવ (ક - ૫)૨૩૨૫૨૧૦૪
એસ.એસ.સી પરીક્ષા. વિભાગ ( વડોદરા)
નામહોદોફોનનં.
શ્રી. એમ. એમ. પઠાન ખાસ. ફરજ પરના અધિકારી ૨૪૩૩૩૪૫
શ્રી. એન. એમ. મહેતા પરીક્ષા સચિવ ૨૪૨૮૦૯૯
શ્રી. જી.જી. દેસાઇ હિસાબી અધિકારી ૨૪૩૩૨૪૫
શ્રી. બી.એમ. પટેલ મદદનીશ સચિવ (પરીક્ષા)૨૪૩૩૨૪૫
શ્રી. એચ. જે. દેસાઇ મદદનીશ સચિવ (પરીક્ષા)૨૪૩૩૨૪૫